Zákon 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu

 

§ 40 definuje povinnost zajistit závodní preventivní péči (ZPP) takto: „Organizace jsou povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.“ Organizacemi se pro tyto účely rozumí fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů a právnické osoby bez výjimky, tedy závodní preventivní péči jsou povinni zajistit i drobní zaměstnavatelé všech typů, pro všechny profese, všechny pobočky, pracoviště a profese, včetně administrativních 

§ 9 odst. 2 zákona 20/1966 Sb. upravuje vyloučení svobodné volby lékaře, tedy právo zaměstnavatele určit zaměstnanci, kdo mu bude péči v rámci ZPP poskytovat. Stanoví, že možnost volby lékaře a zdravotnického zařízení se netýká závodní preventivní péče.

§ 18 a) téhož zákona vymezuje úkol ZPP takto: „Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.“

§ 35 a) stanovuje následující náplň činnosti: „Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.“